Miestna rada (2018-2022) - 24. zasadnutie 30.11.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2022 -2024
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

  Materiály
 5. 5.Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2021
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

  Materiály
 6. 6.Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030 – Vstupná správa

 7. 7.Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Žiadosť East fund, s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava o zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa 25.11.2020

 9. 9.Žiadosť art SLNEČNICE, o.z. o odpustenie nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove na Hálkovej 11, Bratislava na základe nájomnej zmluvy č. ÚEZ 124/2020 za mesiace január až apríl 2021

 10. 10.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/m o výmere 719 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2853 na Jahodovej 11, v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 11. 11.Návrh na schválenie vyradenia neupotrebiteľného majetku so zostatkovou cenou vyššou ako 3500,-€
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 12. 12.Návrh Dodatku č.1 Zriaďovacej listiny EKO-podniku verejnoprospešných služieb.

 13. 13.Rôzne

 14. 14.Záver