Miestna rada - 14. zasadnutie 31.01.2017

 • 31. januára 2017, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [44.53 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN parc.č. 12142/235, 12142/236 a 15123/9, katastrálne územie Nové Mesto v prospech občianskeho združenia Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

 8. 8.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 9. 9.Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s r.o.

 10. 10.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2017

 11. 11.Návrh nového Štatútu Knižnice Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh na zverenie technického zhodnotenia Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava

 13. 13.Návrh na schválenie podnájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13418/2, katastrálne územie Nové Mesto

 14. 14.Návrh na upustenie od trvalého vymáhania pohľadávky vo výške 6.754,89 € spolu s prísl., u dlžníka SLOVAK ACTUAL, s.r.o., IČO: 35934697, so sídlom Ovručská 5, 831 02 Bratislava

 15. 15.Návrh na schválenie zámeru na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavby reštaurácie Snežienka

 16. 16.Rôzne

 17. 17.Záver