Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby - 25. zasadnutie 22.11.2017

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na obdobie rokov 2017 – 2021

 4. 4.Návrh Plánu činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2018

 5. 5.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2017, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh na schválenie osobitného zreteľa využitia časti stavby so súpisným číslom 97 na pozemku parcelné číslo 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1292 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 831 01 Bratislava, IČO: 50 414 151

 8. 8.Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27, 11355/30 a parc. č. 11355/21 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 831 01 Bratislava, IČO: 50 414 151

 9. 9.Návrh na schválenie spolupráce s Centrom včasnej intervencie, n. o. so sídlom Legionárska 13, 831 04 Bratislava, IČO: 45 744 688 pri využití stavby súpisné číslo 553 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12263/2 v katastrálnom území Nové Mesto, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1292

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5930/38, ostatné plochy o výmere 41 m2 a parc. č. 5930/40, ostatné plochy o výmere 43 m2 , ktoré vzniknú na základe geometrického plánu č. 157/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy o výmere 10 232 m2 , v k. ú. Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

 11. 11.Návrh investičných akcií na rok 2018

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14. 06. 2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo 14. Februára 2017o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 15. 15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16. 12. 2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 16. 16.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2018/2020

 17. 17.Informácia o zmene Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 18. 18.Informácia k uzavretiu Zmluvy o nájme časti zvereného majetku za účelom prevádzky parkoviska

 19. 19.Stav objektu Tržnice, Šancová 112, Bratislava a prognózy vývoja

 20. 20.Návrh na schválenie zámeru nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v správe organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb

 21. 21.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku (EKO)

 22. 22.Návrh na schválenie zámeru na zriadenie prevádzky EKO-podniku verejnoprospešných služieb

 23. 23.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2017/2018

 24. 24.Návrh znenia Zriaďovacej listiny EKO-podniku verejnoprospešných služieb – aktualizované znenie

 25. 25.Návrh na prenájom kancelárie č. 414 a č. 415 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie

 26. 26.Výsledky participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto