Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby - 21. zasadnutie 23.05.2017

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite “Koliba – Vtáčnik”

 4. 4.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice

 5. 5.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu sociálno-prevádzkovej stavby súp. č. 7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova postavenej na pozemkoch parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 v katastrálnom území Nové Mesto

 8. 8.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 9. 9.Informácia o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. A IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2016/2017

 10. 10.Návrh Dodatku č. 12 zriaďovacej listiny organizácie EKO-podnik VPS

 11. 11.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 13. 13.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2017

 14. 14.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

 15. 15.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 16. 16.Návrh Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len “zásady”)

 17. 17.Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu zadania Územného plánu zóny Nobelova, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

 18. 18.Rôzne

 19. 19.Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu zadania Územného plánu zóny Nobelova, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

 20. 20.Územné plány zón – Mierová kolónia, Ľudová štvrť, Biely Kríž – informácie