Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) - 6. zasadnutie 05.06.2023

 • 5. júna 2023, 16:00 h
 • formou online stretnutia
 • Pozvánka [43.63 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 04.09.2023
 1. 1.1. Otvorenie

 2. 2.2. Materiály na rokovanie MR a MZ2.1 Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023 (Strejčková)

  Materiály
 3. 3.2.2 Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2022 (Nagyová, Strejčková)

 4. 4.2.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava(Kutarňová)

 5. 5.2.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách (Špaňo)

 6. 6.2.5 Návrh na zverenie majetku – „Športovisko pionierska“ na pozemku registra „C“ KN parc.č.11820/2, v k.ú. Nové Mesto, do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb (Neuwirthová)

 7. 7.2.6 Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady v lokalite ,,Koliba – Vtáčnik“ (Neuwirthová)

  Materiály
 8. 8.2.7 Návrh na vrátenie správy hlavnému mestu SR Bratislave k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/101, v katastrálnom území Vinohrady (Kozáková)

 9. 9.2.8 Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12724/39, parc. č. 12724/40 a parc. č. 12724/41, v katastrálnom území Nové Mesto pre Kamila Zemana (Kozáková)