Bod č. 6

Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra „C“KN parc.č. 12780/1, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.