Komisia sociálnych vecí a bývania - 29. zasadnutie 13.03.2018

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička – Kamzík

 4. 4.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra „C“ č. 11488Návrh Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3080 m2

 5. 5.Návrh VZN MČ BNM č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 5/2016 zo dňa 14. 06. 2016 v znení VZN MČ BNM č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BNM

 6. 6.Návrh VZN MČ BNM č. .../2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh VZN MČ BNM č.../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava

 8. 8.Návrh VZN MČ BNM č. .../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, 831 04 Bratislava

 9. 9.Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s bytmi v MČ BNM v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

 10. 10.Návrh VZN Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, č. 1/2018, o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania stravovania a poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh Dodatku č. 3 Zásad poskytovania pomoci v sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb MÚ BNM a Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za rok 2017

 14. 14.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okrasného súdu Bratislava III

 15. 15.Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018

 16. 16.Návrh na prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407 a č. 408 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej 11, pre Detský fond SR

 17. 17.Prerokovanie materiálov z oddelenia správy majetku a vnútornej správy.

 18. 18.Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci.

 19. 19.Rôzne.