Komisia sociálnych vecí a bývania - 27. zasadnutie 21.11.2017

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh VZN Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2017, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti BNM.

 4. 4.Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu mestskej časti BNM na rok 2017

 5. 5.Návrh VZN mestskej časti BNM č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 1/2017 zo 14. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti BNM.

 6. 6.Návrh VZN MČ BNM č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 5/2016 zo dňa 14. 06. 2016 v znení VZNMČ BNM č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 7. 7.Návrh VZN MČ BNM č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 10/2016 zo dňa 16. 12. 2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2018-2020, 2.6a - Informácia k zmene Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

 9. 9.Návrh Plánu kontrolnej činnosti MČ B-NM na I. polrok 2018

 10. 10.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií MZ MČ BNM na rok 2018

 11. 11.Informácia k uzavretiu Zmluvy o nájme časti zvereného majetku za účelom prevádzky parkoviska

 12. 12.Stav objektu Tržnica, Šancová ul. 112 v Bratisalve a prognózy vývoja

 13. 13.Návrh na schválenie zámeru nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva MČ BNM v správe organizácie EKO-podnik VPS

 14. 14.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku

 15. 15.Návrh na schválenie zámeru na zriadenie prevádzky EKO-podnik VPS, IČO: 00 491 870, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava

 16. 16.Návrh znenia Zriaďovacej listiny EKO-podniku VPS aktualizované znenie

 17. 17.Návrh na schválenie spolupráce s Centrom včasnej intervencie, n. o. so sídlom Legionárska 13, 83104 Bratislava, IČO:45744688 pri využití stavby súp. Č. 553 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12263/2 v KÚ Nové Mesto, ktorá je evidovaná na LV č. 1292

 18. 18.Návrh investičných akcií

 19. 19.Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na obdobie rokov 2017 – 2020

 20. 20.Návrh operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2017/2018

 21. 21.Návrh na prenájom kancelárie č. 414 a 415 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava n. o.

 22. 22.Výsledky participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislva-Nové Mesto.

 23. 23.Prerokovanie materiálov z oddelenia správy majetku a vnútornej správy.

 24. 24.Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci a jednorazových finančných výpomocí k Vianociam 2017.

 25. 25.Rôzne