Komisia sociálnych vecí a bývania - 23. zasadnutie 23.05.2017

 • 23. mája 2017, 14:00 h
 • Junácka 1
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13. 10. 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice

 5. 5.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

 6. 6.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na II. polrok 2017

 7. 7.Informácia o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2016/2017

 8. 8.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku

 9. 9.Návrh Dodatku č. 12 zriaďovacej listiny organizácie EKO – podnik VPS

 10. 10.Návrh Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „zásady“)

 11. 11.Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s. r. o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO : 47 664 479

 13. 13.Stanovisko MZ k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy

 14. 14.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 15. 15.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu sociálno-prevádzkovej stavby súp. č. 7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova

 16. 16.Návrh zámeru rekonštrukcie a využitia priestorov Račianska 87 – nízkoprahový klub pre deti a mládež

 17. 17.Prerokovanie materiálov z oddelenia správy majetku a vnútornej správy

 18. 18.Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci

 19. 19.Rôzne