Komisia sociálnych vecí a bývania (2022-2026) - 8. zasadnutie 30.01.2024

 • 30. januára 2024, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 414 na 4. poschodí
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Troiak Pavol
 • Pozvánka [42.06 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na prvú zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Nové Mesto na rok 2024

  Materiály
 3. 3.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Návrh VZN o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BANM a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 5. 5.Návrh VZN o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BANM

 6. 6.Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN MČ BANM č. 7/2022 zo dňa 13.09.2022, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ BANM

 7. 7.Žiadosť o nájom obecného bytu

 8. 8.Žiadosti o predĺženie doby nájmu

 9. 9.Zmena nájmu

 10. 10.Sociálna výdajňa – Návrh zmien

 11. 11.Jednorazové finančné výpomoci

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Záver