Komisia sociálnych vecí a bývania (2022-2026) - 5. zasadnutie 06.06.2023

 • 6. júna 2023, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 414 na 4. poschodí
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Troiak Pavol
 • Pozvánka [44.36 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2023

  Materiály
 3. 3.Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2022

  Materiály
 4. 4.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 zo dňa 16.06.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto

 5. 5.Návrh VZN o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách

 6. 6.Návrh na schválenie nájmu bytu č. 47 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 23, súp. č. 7694, k. ú. Nové Mesto pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o. z., so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 173 165 37, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 7. 7.Návrh na schválenie nájmu bytu č. 26 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 25, súp. č. 7545, k. ú. Nové Mesto pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o. z., so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 173 165 37, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 8. 8.Návrh na schválenie nájmu bytu č. 42 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 21, súp. č. 6959, k. ú. Nové Mesto pre Občianske združenie Odyseus, so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 317 887 34, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 9. 9.Návrh - Dodatok č. 3 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto schválených zastupiteľstvom MČ BANM dňa 06.10.2020 uznesením č.18/21 s účinnosťou od 22.10.2020 v znení Dodatku č. 1 schváleného zastupiteľstvom MČ BANM dňa 07.12.2021 uznesením č. 32/30, v znení Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom MČ BANM dňa 27.09.2022 uznesením č. 40/16

 10. 10.Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

 11. 11.Návšteva denného stacionára v MČ Rača

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Záver