Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 25. zasadnutie 14.02.2022

  1. 1.Otvorenie

  2. 2.Byty

  3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 ako vyplýva zo zmien a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  4. 4.Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2022

    Materiály
  5. 5.Návrh spoločnosti F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ 811 01, SR, IČO: 50450719 doručený mestskej časti Bratislava–Nové Mesto vo veci kúpy pozemku za účelom vybudovania materskej školy v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

  6. 6.Rôzne: Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Regenerácia vnútrobloku - Ľudové námestie“