Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) - 8. zasadnutie 13.01.2020

  1. 1.Otvorenie

  2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o zmene a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky.

  3. 3.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2018/2019.

  4. 4.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2020-2022.

  5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2020 o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzkových bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

  6. 6.Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 111 na pozemku registra "C" KN parc.č. 11313/1, vrátane zastavaného pozemku a pozemok registra "C" parc.č. 11313/2 v katastrálnom území Nové Mesto.

  7. 7.Rôzne