Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) - 23. zasadnutie 18.10.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021

  Materiály
 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2022

 8. 8.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s. r. o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 9. 9.Návrh predĺženia platnosti dokumentu „Programu rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2016 - 2020“

  Materiály
 10. 10.Rôzne

 11. 11.Záver