Komisia pre školstvo a vzdelávanie - 18. zasadnutie 21.11.2016

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie

 3. 3.Štúdia Eko – podniku VPS

 4. 4.Štúdia Klientského centra MÚ BA-NM

 5. 5.Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 6. 6.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 7. 7.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 8. 8.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA-NM na I. polrok 2017

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2016, ktorým sa určujú pravidlá času predaja o obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „Vernosť“, spol. s r.o

 12. 12.Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN parc.č. 11820/28, katastrálne územie Nové Mesto

 13. 13.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2017 - 2019

 14. 14.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 16. 16.Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektov lanovej dráhy v správe EKO-podniku VPS

 17. 17.Informácia o zavedení poplatku za rozvoj

 18. 18.Program rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2016-2020.

 19. 19.Rôzne