Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy - 23. zasadnutie 15.05.2018

 1. 1.Materiály na predložené na rokovanie komisie:

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, Bratislava

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa súčasne mení a nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 7/2017 zo dňa 12.09.2017

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa súčasne zmení Všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 10/2017 zo dňa 12.12.2017

 5. 5.Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 6743/81, 6742/2 a 6742/3 v katastrálnom území Vinohrady do správy rozpočtovej organizácie – Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava

 6. 6.Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2018

 7. 7.Správa o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2017/2018

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. ............./2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom „Voľnočasový priestor JAMA“

 9. 9.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2018

 10. 10.Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 11. 11.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022

 12. 12.Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018-2022 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 13. 13.Stanovisko k návrhu Dodatku č. ......... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 14. 14.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 15. 15.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018

 16. 16.Návrh na prenájom kancelárie č. 314 na 3. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Petru Mikulovú