Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy - 20. zasadnutie 27.11.2017

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie

 3. 3.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo 14. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 7. 7.Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ B-NM

 8. 8.Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 9. 9.Návrh rozpočtu MČ B-NM na rok 2018-2020

 10. 10.Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na obdobie rokov 2017 - 2021

 11. 11.Návrh investičných akcií na rok 2018

 12. 12.Plán činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2018

 13. 13.Výsledky Participatívneho rozpočtu 2018

 14. 14.Stav objektu Tržnica, Šancová ul. 112 v Bratislave a prognózy vývoja

 15. 15.Plán kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM na rok 2018

 16. 16.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2018

 17. 17.Centrum včasnej intervencie

 18. 18.Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2017 v MČ B-NM

 19. 19.Rôzne