Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) - 6. zasadnutie 05.09.2023

 • 5. septembra 2023, 14:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4.poschodí, Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
 • Pozvánka [52.32 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 21.11.2023
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023

  Materiály
 4. 4.Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2023

  Materiály
 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA

 7. 7.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru o výmere 45 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto na ul. Teplická č. 19 v Bratislave, súp. č. 1378, parc. č. 12149, zapísaný na LV č. 2920

 8. 8.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru o výmere 42,01 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto na ul . Račianska č. 97 v Bratislave, súp. č. 1530, parc. č. 13100, zapísaný na LV č. 2929

 9. 9.Rôzne

 10. 10.Záver