Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) - 3. zasadnutie 14.03.2023

 • 14. marca 2023, 14:00 h
 • v zasadacej miestnosti na IV. posch. administratívnej budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava
 • Pozvánka [43.49 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 18.04.2023
 1. 1.Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023

  Materiály
 2. 2.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
  ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a
  dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2015 zo dňa
  16.6.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava

 4. 4. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO – podnik verejnoprospešných
  služieb Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh na zápis nákupného strediska Slimák (v pôvodnom rozsahu) a bunkra z 1. svetovej vojny na
  Račianskej ulici do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 7.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy s materskou školou na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť BADENTAL, s.r.o., so sídlom Račianske mýto 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 52 331 911, z dôvodu hodného osobitného zreteľa