Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) - 12. zasadnutie 17.03.2020

 1. 2.2. Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom území Vinohrady

 2. 3.3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. ...../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 3. 4.4. Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta

 4. 5.5. Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020

 5. 6.6. Návrh na riešenie finančnej situácie Strediska Kultúry Bratislava Nové Mesto na rok 2020

 6. 7.7. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2020

  Materiály
 7. 8.8. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 8. 9.9. Návrh na vyhovenie protestu prokurátora vo veci Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017

 9. 10.10. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 48 136 646