Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 33. zasadnutie 16.05.2018

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.NÁVRH na odzverenie pozemkov parc. registra „C“ KN č. 12780/72 až 12780/75 a na zmenu Uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/16 zo dňa 26.04.2016

 4. 4.NÁVRH na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2018-2022

 5. 5.NÁVRH na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, Bratislava

 7. 7.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „E“ UO parc. č. 6502, v katastrálnom území Vinohrady, pre spoločnosť Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, Bratislava

 8. 8.Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 6743/81, 6742/2 a 6742/3, v katastrálnom území Vinohrady, do správy rozpočtovej organizácie - Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava

 9. 9.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 143/2010 zo dňa 15.07.2010

 10. 10.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 11. 11.Stanovisko k návrhu Dodatku č..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 12. 12.Správa o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2017/2018

 13. 13.Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2018

 14. 14.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2018

 15. 15.Návrh na prenájom kancelárie č. 314 na 3. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Petru Mikulovú

 16. 16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ...../2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom „Voľnočasový priestor JAMA“

 17. 17.Návrh na schválenie predaja pozemkov - parcely registra “C“ č. 12922/2 o výmere 17 m2 zastavané plochy a nádvoria a č. 12922/3 o výmere 19m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Andreja Krabáča a PhDr. Moniky Krabáčovej

 18. 18.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku – parcely registra „C“ č. 18261/9 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., sídlo: Mlynské Niyy 44/b, 825 11 Bratislava za účelom uloženia a prevádzkovania plynárenského zariadenia

 19. 19.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2018, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa súčasne zmení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2017 zo dňa 12.12.2017.

 20. 20.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2018 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa súčasne mení a nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/2017 zo dňa 12.09.2017.

 21. 21.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018

 22. 22.Dodatočne zaradený materiál:
  Návrh na zmenu Uznesenia Miestneho zastupiteľstva č.23/08 zo dňa 13.02.2018