Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 24. zasadnutie 21.06.2017

  1. 1.Otvorenie

  2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

  3. 3.Návrh na zverenie majetku pod názvom „Modernizácia a obnova multifunkčného ihriska (detské ihrisko a športová plocha) Plzenská ul.“ do správy príspevkovej organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

  4. 4.Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27, 11355/30 a parc. č. 11355/21 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 83101 Bratislava, IČO: 50 414 151

  5. 5.Návrh na schválenie osobitného zreteľa nájmu časti stavby súpisné číslo 97, zapísanej na LV č. 1292 pre katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 83101 Bratislava, IČO: 50 414 151

  6. 6.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11276/20 a parc. č. 11448/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542

  7. 7.Návrh na schválenie bezodplatného prevodu vlastníckych práv k stavebnému objektu SO-01 komunikácia do majetku mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  9. 9.NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017