Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 6. zasadnutie 04.09.2019

 • 4. septembra 2019, 15:00 h
 • miestnosť č. 619 na 6. poschodí
 • Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [45.97 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na schválenie VZN č. ................ zo dňa ........................ 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 3. 3.Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Koziarka

 4. 4.Informácia o príprave Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2020-2022

 5. 5.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6675/3, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Ing. Martina Balušíka a JUDr. Helenu Balušíkovú

 6. 6.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 226/2014 na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15123/184, 15123/188 a 15123/189, v k.ú. Nové Mesto v prospech spoločnosti POLUS, a.s., Vajnorská 100, Bratislava

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ...../2019, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v znení Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30. 06. 2017

 9. 9.Návrh na schválenie prenájmu nájmu garáže na ul. Pionierskej 12 v Bratislave – areál Knižnice – Bratislava – Nové Mesto pre Občianske združenie Ježkove oči, Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava, IČO: 42 365 228

 10. 10.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v objekte Základnej školy s materskou školou na ul. Sibírska 39 v Bratislave pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION, s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava IČO: 35 699 507

 11. 11.Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejnej súťaže podľa § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka na revitalizáciu lokality „Snežienka“