Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 29. zasadnutie 19.01.2022

 • 19. januára 2022, 16:00 h
 • prostredníctvom aplikácie ZOOM
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [45.73 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.SPRÁVA audítorskej spoločnosti Luca Partner o vykonanej mimoriadnej kontrole v EKO-podniku VPS

  Materiály
 3. 3.Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2022

 4. 4.Návrh na zmenu uznesenia č. 34/04 zo dňa 21.12. 2021 v časti C), bodu 3. (kompetencie starostu)

 5. 5.Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 6. 6.Návrh na vypožičanie lávky - technickej pamiatky „Oceľovej lávky, pri Palme 1903“ Železničnému múzeu Slovenskej republiky, registrovanému Ministerstvom kultúry SR pod číslom RM 67/2000

 7. 7.Prevod práv a povinností zo zmluvy ÚEZ č. 145/2021 o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecných bremien z ATRIOS real estate s.r.o. na vlastníka Pozemkov ATRIOS - spoločnosť Zátišie 1 s.r.o. formou Dodatku č. 1

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/1, lesný pozemok, v rozsahu 1983 m², katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 3673, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu BAJKSLAVA, občianske združenie, Poľná 2614/23, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 52702219

 9. 9.Návrh na zmenu a doplnenie Sadzobníka správnych poplatkov na Matričnom úrade Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/11, ostatná plocha, v rozsahu 253 m², katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2212, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu K&K Real estate VI. s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03 Bratislava, IČO: 52570070