Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 14. zasadnutie 18.05.2016

 1. 1.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 2. 2.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v Bratislave

 3. 3.Návrh Dodatku č. ............ k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 4. 4.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 70/16/1103-6 zo dňa 02.05.2016 proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. ......... o zriadení Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislave a Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava

  Materiály
 6. 6.Všeobecne záväzného nariadenia č. ......... o zrušení Základnej školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave a jej súčastí a o zrušení Materskej školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu stavby súpisné číslo 1029 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13679, v k.ú. Nové Mesto, na Chemickej ul. č. 1, pre spoločnosť P E R G A M O N spol. s r.o., so sídlom Chemická 1, Bratislava, IČO: 31 327 681

 9. 9.Zámer na odpredaj stavby podzemných garáží, súpisné číslo 13329, na Robotníckej ulici v Bratislave v prospech Združenia nájomníkov garáží na Robotníckej ulici

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č......../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .... /2016, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .... /2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave

 13. 13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .... /2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava