Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku - 23. zasadnutie 20.11.2017

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie Miestnej rady

 3. 3.Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ B-NM na obdobie rokov 2017 – 2018

 4. 4.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2018

 5. 5.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho

 6. 6.Návrh VZN MČ B-NM č. ..../2017, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

 7. 7.Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu MČ B-NM na rok 2017

 8. 8.Návrh VZN MČ B-NM č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017

 9. 9.Návrh VZN MČ B-NM č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016

 10. 10.Návrh VZN MČ B-NM č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016

 11. 11.Plán investičných akcií na rok 2018

 12. 12.Návrh na schválenie zámeru nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva MČ B-NM v správe

 13. 13.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku

 14. 14.Návrh na schválenie zámeru na zriadenie prevádzky EKO-podniku VPS, Halašova 20, BA

 15. 15.Návrh znenia Zriaďovacej listiny EKO-podniku verejnoprospešných služieb – aktualizované znenie

 16. 16.Návrh operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov pre spoločnosť MVA

 18. 18.Návrh rozpočtu MČ B-NM na roky 2018 - 2020

 19. 19.Rôzne

 20. 20.Informácia k uzavretiu Zmluvy o nájme časti zvereného majetku za účelom prevádzky parkoviska

 21. 21.Stav objektu Tržnica, Šancová 112 v Bratislave a prognózy vývoja

 22. 22.Železná studienka a turistické chodníky

 23. 23.Návrh na schválenie spolupráce s Centrom včasnej intervencie, n.o. so sídlom na Legionárskej 13, Bratislava,