Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2022-2026) - 3. zasadnutie 04.09.2023

 • 4. septembra 2023, 14:00 h
 • prezenčne v zasadacej miestnosti kancelárie starostu na 4. poschodí
 • Junácka 3216/1, 831 04 Bratislava
 • Pozvánka [44.88 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023

  Materiály
 3. 3.Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2023

  Materiály
 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto. K prerokovaniu materiálu na komisiách je prizvaný aj zástupca spoločnosti Central Development s.r.o. (správca príležitostných trhov) pre zodpovedanie otázok ohľadom organizácie

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA

 6. 6.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996

 7. 7.Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 8. 8.Rôzne