7. zasadnutie - Miestna rada

 • 24. novembra 2015, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [50.18 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky obcí v roku 2016.

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto o určení Školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 10. 10.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2016 - 2018

 11. 11.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolora MČ B-NM na 1.polrok 2016

 12. 12.Návrh na schválenie poskytnutia návratnej finančnej výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislva, IČO: 46 816 992 v zmysle § 10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

 13. 13.Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s r.o.

 14. 14.Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie mestskej časti “Komunitné centrum Ovručská“

 15. 15.Návrh na schválenie Štatútu programovej rady

 16. 16.Návrh na schválenie Štatútu časopisu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Hlas Nového mesta

 17. 17.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2016

 18. 18.Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2016

 19. 19.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2016 v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 20. 20.Plán kultúrnych športových podujatí organizovaných MČ Bratislava – Nové mesto na rok 2016

 21. 21.Návrh Dodatku č.2 k Protokolu č.123/2010 o zverení majetku hl. mesta SR Bratislavy - mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou Odborárska 2, Bratislava

 22. 22.Návrh Dodatku č.2 k Protokolu č.72/2014 o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov č.72/2014 MČ BA NM

 23. 23.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva č.09/30 zo dňa 13.10.2015, ktorým sa schválil prenájom pozemkov v lokalite Biely kríž od Istrochem reality, a.s.

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu Malej zrkadlovej siene v budove Strediska kultúry Bratislava–Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava súpisné číslo 97, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc.č. 11355/1, pre občianske združenie Sahadža joga Slovensko, so sídlom Kvetná 14/555, Zohor 900 51, IČO: 308 472 57

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu Učebne č.5 v budove Strediska kultúry Bratislava–Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava súpisné číslo 97,postavenej na pozemku registra „C“ KN parc.č. 11355/1, pre Zdena Dočekalová, bydliskom Bilikova 9, Bratislva, 841 01 Bratislava.

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu kancelárskych priestorov č.222 na 2.poschodí a č.223 na 2.poschodí administratívnej budovy súpisné číslo 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc.č.15123/11, na Junáckej 1, v k.ú. Nové Mesto, pre spoločnosť Novomeská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislva, IČO: 46 816 992

 27. 27.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul.Sibírska 39 pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 28. 28.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Račianskej ulici v Bratislave č.87

 29. 29.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej ulici č.43 v Bratislave

 30. 30.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12932/27, parc. 12932/28, parc.č. 12932/29, parc. č. 12932/31, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Malvíny Kleinovej, bytom Homolova 6, Bratislava

 31. 31.Návrh na vstup mestskej časti Bratislava–Nové Mesto do Združenia Malokarpatská vínna cesta

 32. 32.Návrh na prijatie Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto do spolku „Nové Mestá v Európe“

 33. 33.Návrh na vyplatenie odmien v zmysle Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM, schváleného dňa 16.6.2011 ( na stôl)

 34. 34.Rôzne

 35. 35.Záver