Bod č. 6

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. /2015, o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.