5. zasadnutie - Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Záverečný účet za rok 2014

 4. 4.Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. /2015, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 5. 5.Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. /2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č.112, Bratislava

 6. 6.Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. /2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne Inter Bratislava

 7. 7.Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. /2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2001 zo dňa 16.10.2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 8. 8.Návrh zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rokovania zastupiteľstva v sále Strediska kultúry Bratislava – Nové Mesto

 9. 9.Správa o príprave Kultúrneho leta 2015 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 10. 10.Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2015

 11. 11.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 12. 12.Informácia k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007-2015 (PHSR) za mestskú časť Bratislava – Nové Mesto

 13. 13.Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenia uznesenia MZ MČ BNM č.21/21.1.zo dňa 15.4.2014

 14. 14.Rôzne