4. zasadnutie - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby