4. zasadnutie - Komisia sociálnych vecí a bývania

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh VZN MČ BA – NM o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa zrušuje VZN MČ BA – NM č. 5/2014 o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 4. 4.Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa upravujú podmienky podávania a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a ktorým sa zrušuje VZN MČ BA – NM č. 1/2013 o úprave podmienok podávania a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 5. 5.Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa zrušuje VZN MČ BA – NM č. 2/1995 o podmienkach vydávania záväzných stanovísk a rozhodnutí pre podnikateľské činnosti v oblasti erotických masážnych salónov a prevádzok s erotickým tovarom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 6. 6.Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite „Koliba –Vtáčnik“

 7. 7.Návrh na vyradenie majetku EKO-podniku VPS v súvislosti s „Revitalizáciou verejného priestranstva Rešetkova – Osadná“

 8. 8.Návrh na voľbu členov – odborníkov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 9. 9.Správa o činnosti Oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2014

 10. 10.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2015 – 2017

 11. 11.Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Prerokovanie materiálov z oddelenia pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy

 13. 13.Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí

 14. 14.Rôzne