3. zasadnutie - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2015 - 2017

 4. 4.Návrh na voľbu členov – odborníkov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 5. 5.Návrh na vyradenie majetku EKO – podniku VPS v súvislosti s “Revitalizáciou verejného priestranstva Rešetkova – Osadná”

 6. 6.Návrh na predaj pozemku registra “C” KN parc. Č. 11410 v k. ú. Nové Mesto manželom Dobrovičovcom

 7. 7.Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 44/2015

 8. 8.Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2015 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2014

 9. 9.Správa o činnosti Oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2014

 10. 10.Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 11. 11.Žiadosť o príspevok č. 12/2015 – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava – na projekt “Školská pripravenosť”

 12. 12.Žiadosť o príspevok č. 13/2015 - Karloveské tanečné centrum, o.z., Bratislava – na projekt “Novomestské tanečné centrum – zriadenie tanečných priestorov”

 13. 13.Žiadosť o príspevok č. 14/2015 – Slovenský zväz invalidov, Základná organizácia, Bratislava – na projekt “Výročná členská schôdza – Členská schôdza s posedeniami”

 14. 14.Žiadosť o príspevok č. 4/2015 – Doplnenie – Slovenský Červený kríž, Bratislava – na projekt “Ako nájsť v tele zdravého ducha"

 15. 15.Rôzne