2. zasadnutie - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh rozpočtu na r. 2015-2017

 3. 3.Návrh na schválenie predaja pozemkov – PhDr. Chuguryan, Bratislava

 4. 4.Návrh na zníženie nájomného za prenájom kancelárie č. 416 a 417 v AB na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave

 5. 5.Návrh na zriadenie vecného bremena in personam v prospech SPP, Bratislava

 6. 6.Návrh VzN MČ B-NM, ktorým sa zrušuje VzN MČ B-NM č. 2/1995 o podmienkach vydávania záväzných stanovísk a rozhodnutí pre podnikateľské činnosti v oblasti erotických masážnych salónov a prevádzok s erotickým tovarom v MČ B-NM

 7. 7.Návrh VzN MČ B-NM o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území MČ B-NM

 8. 8.Návrh VzN MČ B-NM, ktorým sa upravujú podmienky podávania a požívania alkoholických nápojov na území MČ B-NM

 9. 9.Návrh na pomenovanie novej ulice v KÚ Vinohrady, v lokalite „Koliba-Vtáčnik“

 10. 10.Žiadosť o príspevok č. 78/2014 – Ing. Jagušák, RECO, Senica – na monografickú publikáciu

 11. 11.Žiadosť o príspevok č. 1/2015 – OZ Charita Blumentál, Bratislava – na letný tábor detí

 12. 12.Žiadosť o príspevok č. 2/2015 – Jednota dôchodcov, Bratislava – na „Aktivity OOJDS pre aktívne starnutie členov JDS Bratislava III“

 13. 13.Žiadosť o príspevok č. 3/2015 – OZ Ježkove oči, Bratislava – na „Cyklo dielňu“

 14. 14.Žiadosť o príspevok č. 4/2015 – Slovenský červený kríž, Bratislava – na „Ako nájsť v tele zdravého ducha“

 15. 15.Žiadosť o príspevok č. 6/2015 – RKC Kráľovnej rodiny, Bratislava – na „Nákup organu“

 16. 16.Žiadosť o príspevok č. 7/2015 – Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Bratislava – na „Sociálno – rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov na rok 2015“

 17. 17.Rôzne

 18. 18.Záver