1994/8 o Rezervnom fonde mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 02.06.1994
  • Schválené: 17.05.1994