10. zasadnutie - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ

  1. 1.Návrh - Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej ul. č. 11 v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  2. 2.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady,v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava

  3. 3.Návrh Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12932/27, parc. č. 12932/28, parc. č. 12932/29, parc. č. 12932/31, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Malvíny Kleinovej, bytom Homolova 6, Bratislava

  4. 4.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 13655/210, ostatné plochy, o výmere 54 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Pavla Navrátila, bytom Letecká 4, Bratislava

  5. 5.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku 36 724 360

    Materiály
  6. 6.Návrh na upustenie od trvalého vymáhania pohľadávky vo výške 6.754,89€ spolu s prísl., u dlžníka SLOVAK ACTUAL, s.r.o., IČO: 35 934 697, so sídlom Ovručská 5, 831 02 Bratislava

  7. 7.Návrh na odvolanie člena - odborníka Komisií dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto