Bod č. 32

Rôzne:
R/01 - Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r.o., sídlom Primaciálne námestie Č. 1, Bratislava, IČO: 35738880, Mestskou časťou Bratislava- Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, Bratislava, ICO: 00603317 a Hlavným mesto Slovenskej republiky, sídlom Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, ICO: 00603481
R/02 - Návrh na vrátenie správy k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 10403/21 – ostatná plocha v katastrálnom území Nové Mesto, ktorý je evidovaný na geometrickom pláne č. 388/2021
R/03 - Zber olejov z domácností (poslanecký návrh - Filipovoč, Gešpierik, Korčok, Weiss)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.