Bod č. 3

Zloženie sl'ubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov Miestneho zastupitel'stva mestskej dasti Bratislava-Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.