Bod č. 42

Rôzne
1. Návrh na odvolanie a voľbu členov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
zástupcov zriaďovateľa v Radách škôl a gesčného poslanca vo volebnom obvode
2. Návrh zonácie územia Bratislavského lesného parku v správe Mestských lesov v Bratislave
3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 – 2
4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.