Bod č. 11

  • Zasadnutie: Miestna rada (2018-2022) - 27. zasadnutie 22.03.2022
  • Prekladatelia: Ing. Ignác Olexík, PhD. - prednosta MÚ
  • Prizvaný/í: JUDr. Rastislav Velček - vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činnosti, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov

Návrh na vyhlásenie ideovej súťaže na ďalšie využitie miesta, na ktorom sa nachádza pozostatok stavby Snežienka, súpisné číslo 14302, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 19614/6, na ulici Cesta Mládeže, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.