Bod č. 4

Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/16, 12780/26, 12780/211, 12780/213, 12781/1, 12781/3, 12781/4, 12781/5, 12781/9, 12781/11, 12781/12, 12781/13, 12781/14, 12781/15, 12781/17 až 12781/230, 12781/231 až 12781/244, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 4 896 m2 do správy EKO-podniku verejnoprospešných služieb


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.