Bod č. 8

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ......./2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2016 zo dňa 08.11.2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.