Bod č. 7

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.