Bod č. 7

Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku – pozemok registra „C- KN“ parc. č. 6128/13, katastrálne územie Vinohrady.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.