Bod č. 7

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 17093/99 o výmere 57 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva spoločnosti MY&MI s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 345 671


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.