Bod č. 6

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku – parcely registra „C“ č. 19229/166 a to o výmere 20,10 m2 a 20,63 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Vinohrady v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nájomcovi Martin Kosorín, trvale bytom: Vidlicová 13364/28B, 831 01 Bratislava za účelom vybudovania prístupov a vjazdov k pozemkom parc. č. 19229/147 a parc. č. 19229/276


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.