Bod č. 4

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom – spoločnosťou ASFAPRA s.r.o. – na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, o výmere 2 085 m2, v k. ú. Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.