Bod č. 11

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.