Bod č. 3

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.