Bod č. 10

Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ...../2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.